Contact Us

Core Academy Brazilian Jiu-Jitsu

(Located inside Legacy Martial Arts)

105 Danbury Rd.

Ridgefield, CT 06877

(203) 529-1425